• تدوین اولیه سرویس ها
  • افزودن دسترسی به سرویس ها
  • افزودن سرویس لیست دانشکده‌ها، لیست رشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، لیست ترم‌ها
  • افزودن سرویس لیست اساتید، اطلاعات استاد، لیست ترم‌های استاد
  • افزودن سرویس لیست درس‌ها،برگرداندن اطلاعات درس با استفاده از کد
  • افزودن سرویس لیست درس‌ها،برگرداندن اطلاعات درس با استفاده از کد
  • افزودن گزارش اجرای پروسیجرها
  • افزودن سرویس لیست شهرها . 13 شهریور 1395
نسخه جاری